Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy Osowa za rok 2022

Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy Osowa za 2022 rok

Zarząd Dzielnicy Osowa w 2022 roku działał w niezmienionym od początku kadencji składzie – Bartosz Stefański jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy, Stanisław Krzemiński jako Zastępca Przewodniczącego Zarządu oraz Monika Bednarska jako Członkini Zarządu Dzielnicy.

Rok 2022 był rokiem niezwykle dobrym dla Osowej, obfitującym w wiele przełomów i sukcesów, na które pracowano przez wiele lat na przestrzeni kilku kadencji Rady Dzielnicy Osowa. Ogłoszono realizację kilku ważnych inwestycji, zaś dla wielu zaplanowanych zadań wykonano ważne kroki ku ich realizacji.

Zarząd Dzielnicy Osowa przygotował i przeprowadził konsultacje budżetowe z mieszkańcami Osowej uwzględniając oceny realizacji zadań za 2021 rok oraz przyjmując zalecenia i projekty na 2022 rok. Budżet za 2022 rok, dzięki stałej kontroli, został wykonany praktycznie w całości i bez większych utrudnień. Zadania niezrealizowane w roku 2022 zostały zabezpieczone do realizacji w latach następnych bieżącej kadencji Rady Dzielnicy Osowa. Do najważniejszych zadań zabudżetowanych w 2022 roku należą m. in. dofinasowanie remontu ulicy Sołdka, doświetlenie przejść dla pieszych wzdłuż ulicy Wodnika, zaprojektowanie ogrodzenia na terenie Parku Diany, zakup i ustawienie tablic z nazwą dzielnicy na wjazdach do Osowej, zakup i ustawienie tablicy historycznej upamiętniającej przebieg nieistniejącej linii kolejowej nr 235 na terenie Osowej, a także wsparcie zadań edukacyjnych, sportowych i społecznych przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 81 oraz Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 2.

Zarząd Dzielnicy Osowa, przy wsparciu Radnych Miasta Gdańska z okręgu nr 6, odbywał spotkania z dyrektorem Wydziału Projektów Inwestycyjnych celem pozyskania informacji o przyszłych inwestycjach w Dzielnicy. Dzięki tym spotkaniom Zarząd dowiadywał się i przekazywał dalej Radnym Dzielnicy Osowa informacje m.in. o remoncie ulicy Sołdka i ulicy Biwakowej, na jakim etapie przygotowania jest przebudowa ulicy Kielnieńskiej oraz budowa ulicy Nowej Koziorożca, jaki jest postęp prac przy rozbudowie ZSO nr 2, jakie są działania Miasta dotyczące realizacji połączenia odseparowanych fragmentów ulicy Keplera, jakie są możliwości realizacji Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ulicy Jednorożca w najbliższym czasie, jakie są możliwości inwestycyjne w okolicy budowanego parku rozrywki „Majaland”, na jakim etapie znajduje się kwestia budowy ulicy Junony w wersji docelowej, jakie są możliwości pozyskania gruntów wzdłuż ulicy Wodnika czy ulicy Meteorytowej, a także jakie są możliwości realizacyjne m. in. zadań z Budżetu Obywatelskiego i innych pomniejszych programów miejskich.

Zarząd Dzielnicy Osowa często spotykał się i korespondował z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni. Głównymi problemami poruszanymi przez Zarząd Dzielnicy były: zieleń, problemy bezpieczeństwa oraz jakość dróg i chodników. Spotkania te zaowocowały m.in. wypracowaniem projektu organizacji ruchu i zagospodarowaniem ulicy Komandorskiej, przekazaniem środków inwestycyjnych do GZDiZ celem sfinalizowania prac na osowskim deptaku, wypracowaniem koncepcji zazielenienia głównych odcinków ulicy Jednorożca oraz ulicy Koziorożca, wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego wzdłuż ulicy Dionizosa jako kontynuacji projektu dróg jednokierunkowych w Dzielnicy, usunięciem z przestrzeni części kontenerów na odzież używaną, zabezpieczeniem chodników m. in. przy Czerwonej Torebce czy osowskim dworcu PKP, przejęciem placów zabaw i siłowni od lokalnych organizacji pozarządowych czy nasadzeniami zastępczymi na terenie Osowej oraz kontynuacją prac nad projektami z Zielonego Budżetu Obywatelskiego.

Zarząd Dzielnicy Osowa był w stałym kontakcie z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska celem monitorowania realizacji wielu projektów dotyczących Dzielnicy. Poruszanymi tematami były m. in.: projekt remontu ulicy Kielnieńskiej i budowy ulicy Nowej Koziorożca oraz stan przygotowania do przetargu na realizację zaplanowanych prac w związku z otrzymanym dofinansowaniem z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu, rozpoczęcie i monitoring prac budowlanych nad filią szkoły podstawowej przy ulicy Orfeusza w ramach kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, projekt przebudowy ulicy Spacerowej i realizacja buspasów oraz dróg rowerowych łączących Osowę z Oliwą, projekt zieleńca Prometeusza, projekt Parku Wytchnieniowego przy ulicy Niedziałkowskiego, projekt zieleńca Parterowa, realizacja projektów z Budżetu Obywatelskiego („ROWEROWY GÓRNY TARAS GDAŃSKA”, „Bezpieczny i wygodny dostęp do parku Bliźniąt”, „Jasne Parki! Oświetlenie parków Diany oraz przy ul. Parterowej – Etap I”, „Park wytchnieniowy przy ul. Niedziałkowskiego – Etap I”), realizacja zagospodarowania osowskiego deptaka, realizacja na terenie Dzielnicy programu „Jaśniejszy Gdańsk”, realizacja remontu ulicy Barniewickiej, przygotowania do przetargu dotyczącego budowy ulicy Junony, termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 81, pozyskanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla ulicy Nowej Kielnieńskiej i wiele innych zadań, które miały i mają wpływ na stan i jakość życia w Dzielnicy.

Zarząd Dzielnicy Osowa czynnie współpracował z kierownictwem Zespołu Urbanistycznego Zachód Biura Rozwoju Gdańska w celu pozyskania dla Dzielnicy jak największej liczby dobrych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wypracowania jak najlepszych projektów i koncepcji do przyszłej realizacji w Dzielnicy. Efektem tej współpracy były m. in.: odstąpienie od prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolic zbiornika retencyjnego Osowa II oraz przystąpienie do prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jedynie dla samego suchego zbiornika retencyjnego, a także przyspieszenie prac nad przystąpieniem do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Owczarni oraz Barniewic – okolic ulicy Mirandy. Kontynuowano także prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla okolic ulicy Barniewickiej oraz ulicy Letniskowej.

Zarząd Dzielnicy Osowa doprowadził do organizacji spaceru gospodarskiego Pani Prezydent Aleksandry Dulkiewicz oraz przygotował trasę i tematy do omówienia podczas wizyty władz Miasta w Dzielnicy. Poruszanymi tematami podczas lipcowego spaceru były:

 • Budowa ulicy Junony wraz z naturalnym ciągiem pieszo-rowerowym i szpalerem drzew;
 • Wykupienie terenów wzdłuż ulicy Wodnika (od PKP), wzdłuż ulicy Keplera (od PKP), wzdłuż ulicy Letniskowej (od PKP), na Owczarni na cel przyszłej pętli autobusowej (od KOWR), wzdłuż ulicy Afrodyty (od właściciela prywatnego);
 • Docelowa realizacja ulicy Nowy Świat – remont fragmentu ulicy od ul. Barniewickiej do ulicy Zeusa;
 • Realizacja projektu chodnika, drogi rowerowej, oświetlenia parkowego i nasadzeń zieleni wzdłuż „Jaru Wodnika”;
 • Budowa boiska przy ZSO nr 2, obok filii szkoły podstawowej przy ulicy Orfeusza;
 • Realizacja kładki pieszo-rowerowej nad Obwodnicą Trójmiasta;
 • Przebudowa ulicy Spacerowej (m. in. buspasy, droga rowerowa, chodnik);
 • Budowa ulicy Nowej Kielnieńskiej;
 • Budowa przystanku PKM oraz węzła integracyjnego i dużego parkingu „Gdańsk Kukawka” u zbiegu ulicy Nowej Kielnieńskiej i ulicy Drawskiej;
 • Budowa kompleksu budynków Centrum Społeczno-Kulturalnego („Domu Sąsiedzkiego”) przy ulicy Jednorożca;
 • Inwentaryzacja i ocenienie kosztu wymiany nawierzchni dla kwartału ulic Kielnieńska – Galaktyczna – Jednorożca – Wodnika;
 • Remont i docelowa realizacja ulicy Sołdka oraz fragmentu ulicy Biwakowej (odcinek ulica Niedziałkowskiego – ulica Zeusa), a także niewyremontowanego fragmentu ulicy Zeusa (odcinek ulica Biwakowa – ulica Junony);
 • Rewitalizacja Parku Chirona (odświeżenie małej architektury, remont placów zabaw i siłowni zewnętrznej, oświetlenie parku, realizacja nasadzeń).

Powyższe tematy zostaną omówione podczas ewaluacji zaplanowanej w 2023 roku. Dla części omówionych zadań podjęto konkretne kroki jeszcze w 2022 roku:

 • Podjęto decyzję o budowie kompleksu budynków Centrum Społeczno-Kulturalnego wraz z pełnym wyposażeniem oraz sąsiadującym terenem rekreacyjnym i oddaniem wszystkich elementów do użytku do końca 2027 roku;
 • Podjęto decyzję o natychmiastowym przystąpieniu do prac nad remontem ulicy Junony przy jednoczesnym włączeniu Rady Dzielnicy Osowa;
 • Podjęto decyzję o przystąpieniu do podjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Owczarni celem przejęcia terenów nie będących we własności Miasta Gdańska i przyszłej realizacji pętli autobusowej;
 • Podjęto działania celem realizacji kładki pieszo-rowerowej nad Obwodnicą Trójmiasta – rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w obecności pana Prezydenta Piotra Grzelaka, przedstawicieli Rady Dzielnicy Osowa oraz przedstawicieli Rady Miasta Gdańska;
 • Podjęto decyzję o pozyskaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla ulicy Nowej Kielnieńskiej celem sprawnego pozyskania środków zewnętrznych na jej realizację;
 • Podjęto decyzję o remoncie ulicy Sołdka oraz o pozyskaniu dokumentacji projektowej dla remontu fragmentu ulicy Biwakowej w najbliższych latach z realizacją po roku 2025;

Zarząd Dzielnicy Osowa ponownie zaangażował się we współpracę z Zarządami Dzielnic Matarnia, Kokoszki i  Jasień w celu utworzenia ponaddzielnicowego porozumienia i wystartowania ze wspólnymi projektami do Budżetu Obywatelskiego. Osiągnięto cele, ponieważ zgłoszone projekty zostaną zrealizowane w najbliższych dwóch latach. Współpraca ta będzie najprawdopodobniej kontynuowana w następnych latach – przynajmniej do końca bieżącej kadencji Rady Dzielnicy Osowa.

Zarząd Dzielnicy Osowa aktywnie współpracował z Radą Miasta Gdańska i przedstawicielami Władz Miasta. Przewodniczący Zarządu Dzielnicy brał aktywny udział w czatach prowadzonych przez panią Prezydent Aleksandrę Dulkiewicz i jej zastępców, zadając wiele pytań dotyczących Dzielnicy. Dzięki udziałowi w posiedzeniu Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Gdańska, w Dzielnicy nadano nazwę Rondo Olimpii Osowa u zbiegu ulic Wodnika i Junony, aby docenić wkład klubu w życie sportowe mieszkańców Dzielnicy oraz aby uczcić 70-lecie istnienia klubu.

Zarząd Dzielnicy Osowa brał czynny udział w posiedzeniach Komisji Doraźnej Rady Miasta Gdańska ds. Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Gdańska, aby zabezpieczyć interesy Dzielnicy m. in. poprzez zachowanie jak najkorzystniejszego przelicznika budżetowego dla Dzielnicy, zachowania granic terytorialnych, a także praw i możliwości wynikających z  funkcjonowania jako jednostka pomocnicza Miasta Gdańska. Zarząd Dzielnicy Osowa brał udział w posiedzeniach Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska przedstawiając opinie i uwagi przygotowane przez Radnych Dzielnicy odnośnie opracowanych koncepcji i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zarząd Dzielnicy Osowa współpracował z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Osowej oraz gminnymi placówkami oświatowymi celem realizacji projektów na rzecz mieszkańców. Zarząd angażował się także w działalność wśród mieszkańców. Wspomagał organizację m. in. Gali Osowianina Roku, Pchlego Targu, Osowskiego Pożegnania Lata, Odpalenia Świąt wraz z panem Prezydentem Piotrem Grzelakiem.

Bartosz Stefański

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osowa