Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

IV sesja Rady Dzielnicy Osowa

Serdecznie zapraszamy na poniedziałkową, czwartą sesję Rady Dzielnicy Osowa. Tradycyjnie o godz. 18:00.

Planowany porządek obrad obejmuje następujące punkty:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad
4. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą nr IV/16/2015 w/s zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa rejon ulicy Niedziałkowskiego w mieście Gdańsku
5. Dyskusja i głosowanie nad oświadczeniem nr IV/17/2015 w/s zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni
6. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą nr IV/18/2015 w/s przyjęcia regulaminu Rady Dzielnicy Osowa
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy Osowa w okresie międzysesyjnym
8. Sprawozdania z działalności komisji Rady Dzielnicy Osowa w okresie międzysesyjnym
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie sesji

Ad. 4. Temat zmiany planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Niedziałkowskiego wraca po raz trzeci. Na sierpniowej sesji Rady Miasta ma stanąć pod obrady, w związku z tym konieczne jest ostateczne pochylenie się nad tym problemem.

Ad. 5. Do połowy lipca w Gdyni można składać uwagi do projektu nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gdyni. Dokument ten zakłada m.in. dopuszczalność budowy elektrociepłowni i kotłowni na biomasę lub biogaz (biometan) – z lokalizacją na terenie Gdyni-Zachód (m.in. na terenie Kaczych Buków, które sąsiadują z naszą Kukawką).

Ad. 6. W związku z uwagami Biura Rady Miasta Gdańska do przyjętego ostatnio regulaminu, podjęty zostanie nowy dokument uwzględniający zmiany do poprzedniej wersji.