Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Podsumowanie III/2015 posiedzenia Komisji ds. transportu i infrastruktury

Tematy obrad:
1.Prace nad schematem przebiegu linii komunikacji autobusowej w dzielnicy.
RDO otrzymała zgłoszenie z dnia 7 czerwca 2015 r. – pismo w sprawie pozostawienia linii autobusowej nr 269 w dotychczasowym przebiegu. Ponadto dnia 3 lica 2015 r. złożono: pismo w sprawie utrzymania linii autobusowej nr 269 na obecnej trasie oraz maila z proponowaną zmianą schematu komunikacji miejskiej w Osowej.
W wyniku analizy powyższych pism oraz podczas dyskusji z przybyłymi na zebranie mieszkańcami ustalono, że do dalszych konsultacji zostanie przedstawiony pierwotnie proponowany schemat komunikacji (schemat 1) oraz dwie propozycje wypracowane na zebraniu komisji (schematy nr 2 i 3).
Dziękujemy mieszkańcom za liczny udział w spotkaniu i wniesienie istotnych uwag. Zapraszamy do komentowania przedstawionych trzech propozycji przebiegu linii autobusowych dostępnych poniżej oraz składanie uwag i wniosków na adres e-mail: roosowa@gmail.com lub wrzucenie do skrzynki przy wejściu do siedziby RDO ul. Balcerskiego 35 (I piętro po lewej). Schematy i możliwość komentowania jest także na stronie https://www.facebook.com/rada.osowa?ref=hl. Za wszystkie komentarze z góry bardzo dziękujemy i chcemy, aby przyczyniły się do wypracowania optymalnego schematu komunikacji miejskiej dla Osowej. Zapraszamy także zainteresowanych na kolejne zebranie Komisji ds. transportu i infrastruktury dnia 26 sierpnia 2015 r. (środa) o godz. 18.00 w siedzibie RDO.
Niezależnie od prac nad komunikacją miejską w Osowej, mieszkańcy zgłosili jak priorytet zlokalizowanie przystanków autobusowych po obu stronach ul. Barniewickiej przed skrzyżowaniem z ul. Nowy Świat. Powodem jest polepszenie jakości komunikacji w tym miejscu (większa ilość autobusów zatrzymujących się na przystanku).
Komisja wnioskuje o zgłoszenie tej sprawy do ZDiZ.
2.Zgłoszenie dot. zasypywania łąki nad Jeziorem Wysockim – propozycja przesłania tej informacji do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku.
3. Ad. spotkania w sprawie nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Gdańsku. RDO otrzymała z Biura Rozwoju Gdańska płytę CD z prezentacją. Kolejna sprawa to wnioskowane przez BRG pismo z RDO dotyczące konsultacji i spotkań w sprawie Studium.
Proponowana odpowiedź ze strony RDO dotycząca przeprowadzenia konsultacji:
W związku z planowanymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska proponujemy przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych w Dzielnicy Osowa z udziałem przedstawicieli i mieszkańców sąsiadujących dzielnic Oliwa i Matarnia oraz gminy Żukowo (sołectwa graniczące z miastem na odcinku ww. dzielnic) i miasta Gdyni – dzielnica Wielki Kack (mieszka tam część mieszkańców naszej dzielnicy), a ponadto z udziałem przedstawicieli Nadleśnictwa Gdańsk i Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (Osowa jest położona częściowo w granicach i w otulinie TPK).
   Rekomendujemy zorganizowanie spotkania w ZSO nr 2 przy ul. Wodnika w Gdańsku Osowej, i zapewnienie wjazdu na parking szkolny (od ul. Marsa) na godzinę przed i po spotkaniu konsultacyjnym.
   Na poziomie lokalnym proponujemy zamieszczenie informacji o konsultacjach społecznych na stronie www.rada.osowa.com oraz na https:/www.facebook.com/rada.osowa oraz mediów osowa.info – wydawca „U Nas”, osowa.com, osowa24.pl.
4. Trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni

(http://www.gdynia.pl/bip/zagospodarowanie/5528_89569.html). RDO na sesji 29 czerwca 2015 r. omówiła kwestię lokalizacji elektrociepłowni i opinia RDO skierowana do m. Gdyni została także przesłana do lokalnych mediów.
5. W związku z wyborem jako ostatniej Rady Dzielnicy VII Dwór w wyborach dnia 28 czerwca 2015 r. proponowane jest złożenie wniosku o uwzględnienie w statutach rad dzielnic obowiązku opiniowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) przez Rady Dzielnic. Kwestia ta zostanie zgłoszona do Kolegium Przewodniczących Zarządów Dzielnic w celu wypracowania wspólnego stanowiska.
6. Problemy z poruszaniem się i bezpieczeństwem pieszych w rejonie ulic Niedziałkowskiego i Koziorożca. Potrzeba budowa chodnika i zapewnienia bezpiecznego przejścia dla pieszych.
Proponowane rozwiązania:
a. wariant 1 – od skrzyżowania ul. Niedziałkowskiego i ul. Koziorożca realizacja chodnika na odcinku od ul.       Niedziałkowskiego do ul. Afrodyty o długości około 140 m (po zachodniej stronie ul. Koziorożca), realizacja pasów i ich oświetlenie
b. wariant 2 – od skrzyżowania ul. Niedziałkowskiego i ul. Koziorożca realizacja chodnika na krótkim odcinku, następnie przejście dla pieszych (na stronę chodnika przy „Czerwonej Torebce”), dalej chodnikiem do skrzyżowania z ul. Jednorożca, tam przejście dla pieszych i dalej realizacja chodnika co najmniej do końca istniejącej zabudowy przy ul. Koziorożca.
Dodatkowo zgłoszono potrzebę realizacji chodnika wzdłuż ul. Jednorożca (brakujący odcinek chodnika w rejonie Czerwonej Torebki) i przejście dla pieszych blisko śmietnika oraz chodnika po wschodniej stronie ul. Koziorożca i przejście dla pieszych na wysokości paczkomatu.
W wyniku przeprowadzonej dyskusji Komisja rekomenduje zgłoszenie do realizacji wariantu 1.
7. Ławki – konieczne do realizacji w ramach: budżetu RDO (zmiana uchwały z 2015 r.) lub przez ZDiZ; obie propozycje w nawiązaniu do wyników głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego gdyż jeden z projektów dotyczy ławek.
8. Program chodnikowy – konieczne jest zgłoszenie od RDO do DRMG ponieważ z Osowej w tym programie nie ma żadnej inwestycji. Proponowane zgłoszenie do realizacji następujących odcinków chodników:
a. od ul. Niedziałkowskiego – po zachodniej stronie ul. Koziorożca,
b. ul. Kielnieńska na odcinku od wjazdu do poczty (UP 24) do ul. Barniewickiej,
c. ul. Niedziałkowskiego – dostosowanie istniejącego chodnika dla osób niepełnosprawnych lub z wózkami    dziecięcymi.
d. inne zgłoszone na zebraniu propozycje to: realizacja ciągu pieszo-rowerowego na odcinku ul. Zeusa – ul. Afrodyty zgodnie z m.p.z.p. (długość około 120 m), ul. Gnieźnieńska.
9. Zamknięty przejazd (czarno-żółte słupki) na drodze miejskiej ul. Heleny od ul. Wodnika; słupki są ustawione w rejonie granicy między działkami obręb 001 nr 1167/54 i 1167/61 oraz 1167/55 (przy ul. Wodnika). Sprawa skierowana do Zarządu RDO.
10. Zgłoszenie dot. m.p.z.p. w rejonie ul. Ateny na temat miejsc parkingowych. Zgłaszający otrzymał pisemną odpowiedź.
11. Zgłoszenie od mieszkańca dot. potrzeby dokończenia budowy ul. Międzygwiezdnej. Komisja proponuje dodać do ulic wnioskowanych do realizacji.
12. Zgłoszenie dot. przeprowadzenia prac porządkowych w parku Chirona. Prace porządkowe prowadzi zgodnie z rocznym harmonogramem ZDiZ.
13. Zgłoszenie dotyczące prac ziemnych wzdłuż dróg w Osowej – sprawa wyjaśniona były to prace związane z realizacją linii elektroenergetycznych. Tereny przywracane do poprzedniego stanu przez wykonawcę prac.
14. Informacja na temat przebiegu akcji „Nowy bilet metropolitalny”.
15. Zgłoszenie od mieszkańca dotyczącego reklam oraz potrzeby estetyzacji dzielnicy. Problemy zostaną zgłoszone do Referatu Estetyzacji Miasta (Wydział UAiOZ UM w Gdańsku) – zmiana obecnie jest to Dział Estetyzacji Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku.
16. Obecnie w Osowej obowiązuje strefa tempo 40, czy zostanie wprowadzona strefa 30 oraz czy zostaną wprowadzone skrzyżowania równorzędne? Ten temat będzie kontynuowany we wrześniu 2015 r.
17. Zgłoszenie dot. alei spacerowo-rowerowej nad Jeziorem Wysockim (do Gdyni). Jest to bardzo ciekawy wniosek jednak wydaje się bardzo trudny do realizacji ponieważ nie wskazano inwestora, a przebieg trasy znajduje się w przewadze na gruntach prywatnych należących do wielu właścicieli oraz przebiega przez tereny: gminy Żukowo, miasta Gdańska i miasta Gdyni.
18. Informacja o konsultacjach społecznych „Strategii transportu i mobilności Obszaru Metropolitalnego do roku 2030” jest dostępna na stronie http://www.metropoliagdansk.pl/strategia-transportu-i-mobilnosci/konsultacje-spoleczne-stim/.
19. Wolne wnioski – zgłoszono sprawy:
a. nieprawidłowości przy budowie kanalizacji sanitarnej na ul. Chełmińskiej – zgłoszenie do ZDiZ,
b. potrzebę zainstalowania tablic informacyjnych przy ul. Sopockiej, przy przystanku Osowa PKP i przy ZSO nr 2; za najlepszy dostępny wzór uznano tablice reklamowe ZTM zainstalowane w centrum miasta obok wiat przystanków.
Jeszcze raz dziękujemy mieszkańcom za udział w zebraniu.
Kolejne zebranie Komisji ds. transportu i infrastruktury odbędzie się dnia 26 sierpnia 2015 r. (środa) o godz. 18.00. Zapraszamy do udziału

 
Propozycja nr 1 schematu komunikacji w dzielnicy
Propozycja nr 1
Propozycja nr 2 schematu komunikacji w dzielnicy
Propozycja nr 2
Propozycja nr 3 schematu komunikacji w dzielnicy
Propozycja nr 3