Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Sprawozdanie z XII sesji RDO

Pierwsza w roku 2016 sesja Rady Dzielnicy Osowa (a dwunasta w bieżącej kadencji) poświęcona została dyskusji na temat przyszłości ulicy Letniskowej, wstępnym pomysłom na przeznaczenie środków budżetowych pozostających do dyspozycji Rady oraz nadchodzącym zmianom w kursowaniu linii 269.

Kilkanaście tygodni temu oddano do użytkowania nowo wybudowany wiadukt kolejowy z tunelem samochodowym prowadzącym od skrzyżowania ulic Barniewickiej i Biwakowej do ulicy Letniskowej oraz dalej do granicy miasta z gminą Żukowo. Głównym celem tej inwestycji jest ułatwienie dojazdu mieszkańców ul. Letniskowej oraz żukowskich sołectw Nowy Świat i Chwaszczyno (część za Jeziorem Wysockim) do centralnych części Osowej. W związku z uruchomieniem Pomorskiej Kolei Metropolitalnej stopniowo wzrastać będzie bowiem ruch pociągów, a co za tym idzie częstsze będą sytuacje, gdy szlaban na istniejącym przejeździe kolejowym pozostanie zamknięty.

Budowa wiaduktu i dojazdu została zrealizowana przez Miasto Gdańsk, jednakże asfalt „dociągnięty” jedynie na krótkim odcinku ul. Letniskowej, ponieważ zdecydowana większość tej ulicy znajduje się na terenie należącym do Polskich Kolei Państwowych. Dalsze utwardzenie wymaga więc porozumienia pomiędzy Gdańskiem a PKP. A – jak powszechnie wiadomo – negocjacje z „kolejarzami” nie należą do najłatwiejszych :) Stąd też z dojazdu ulicą Letniskowej korzysta obecnie niewielu kierowców jadących od strony sołectwa Nowy Świat. Przejazd tym, nieutwardzonym, fragmentem drogi nie należy bowiem do najprzyjemniejszych…

Sprawa prowadzona jest obecnie przez Wydział Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku, który prowadzi rozmowy z PKP. Wkrótce powinno więc dojść do ustalenia formuły prawnej, na jakiej możliwa będzie współpraca Miasta z koleją w zakresie utwardzenia drogi. W temat wciąż mocno zaangażowana jest była Radna Miasta Gdańska, a obecnie Poseł na Sejm RM – Małgorzata Chmiel, która zadeklarowała, że będzie zajmować się nim do szczęśliwego zakończenia. Pomoc zadeklarował równie nowy radny – Mariusz Andrzejczak, który przejął mandat po Małgorzacie Chmiel.

Podczas sesji Rady temat przedyskutowano również z przedstawicielami gminy Żukowo – radnym Jackiem Fopke oraz sołtysami Chwaszczyna – Jolantą Wiercińską i Nowego Świata – Piotrem Kurzyńskim, którzy zapowiedzieli możliwość wsparcia w rozmowach z Burmistrzem Gminy Żukowo, jeżeli okazałoby się, że dla finalizacji inwestycji konieczna będzie dodatkowe porozumienie pomiędzy samorządami obu gmin.

W najbliższych tygodniach powinniśmy więc poznać więcej szczegółów na temat dalszych działań Miasta w tym zakresie.

Jednocześnie okazało się, że prace przy budowie wspomnianego wiaduktu oraz okolic dworca PKM przyprawiły poważne problemy mieszkańcom ul. Letniskowej. Dotychczasowa, prowizorycznie zagęszczona nawierzchnia została bowiem rozjeżdżona przez ciężki sprzęt, który zaangażowany był w realizację obu inwestycji. Nie dość, że na ulicy pojawiły się głębokie koleiny oraz zagłębienia, które po deszczu napełniają się wodą, to spora część błota i opadów spływa na nieruchomości sąsiadujące z drogą. Póki ul. Letniskowa nie zostanie utwardzona konieczne jest więc przywrócenie jej do stanu sprzed rozpoczęcia budowy nowej infrastruktury kolejowej. Radni zachęcili więc mieszkańców ul. Letniskowej obecnych na sesji, do zgłaszania problemu właścicielowi nieruchomości, jakim jest PKP, w tym wręcz kierowania przeciwko spółce kolejowej roszczeń odszkodowawczych. Jednocześnie zadeklarowali pomoc w rozmowach z PKP w sprawie zobowiązania inwestora do przywrócenia ulicy do stanu poprzedniego.

Kolejnym tematem poruszonym na sesji był sposób wydatkowania środków budżetowych Dzielnicy Osowa przez Radę. W roku 2016 do jej dyspozycji pozostaje kwota 88 116 zł, co stanowi lekki przyrost względem roku poprzedzającego, spowodowany zwiększeniem się liczby zameldowanych osowian.

Radni zgłosili swoje wstępne propozycje budżetowe obejmujące m.in. ustawienie w dzielnicy dodatkowych elementów małej architektury (np. kolejne ławki i kosze na śmieci, tablice ogłoszeń) oraz wsparcie dla inicjatyw społecznych, kulturalnych i sportowych organizowanych przez różne grupy działające na terenie Osowej. Nad pomysłami na wydatkowanie środków będzie jeszcze toczyła się debata podczas kolejnej sesji. Wówczas ustalone zostaną również zasady przeprowadzenia konsultacji budżetu dzielnicy z mieszkańcami.

Na koniec przeprowadzona została krótka dyskusja na temat zmian w komunikacji autobusowej. Przypomnę, że dyskusja ta toczy się już od kilku miesięcy, a jej pierwszym efektem będzie modyfikacja przebiegu linii 269. Już wkrótce z autobusu tego skorzystają mieszkańcy okolic ulicy Junony oraz osiedla Kukawka.

Obecnie trwają prace nad ustaleniem nowego rozkładu jazdy. Podstawowym założeniem Zarządu Transportu Miejskiego jest utrzymanie jego dopasowania do godzin pracy osowskich szkół. Stąd też ZTM o opinię poprosił nie tylko Radę Dzielnicy, ale również dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 81 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2.

W czasie dyskusji nad uwagami Rady do przesłanego rozkładu głos zabrał przede wszystkim radny Bartosz Stefański, który przedstawił kilka istotnych propozycji, mających na celu zwiększenie dostępności autobusu dla uczniów. W rozmowę włączyła się także przedstawicielka grupy mieszkańców zainteresowanych tematem – pani Dorota Chojnacka. Podsumowując debatę nad rozkładem jazdy radni przyjęli swoje propozycje w formie uchwały.

Biorąc pod uwagę, że zakończyły się już prace adaptujące ul. Junony oraz rejon Kukawki do przejazdu autobusów, należy się więc spodziewać rychłego uruchomienia linii 269 w zmienionym przebiegu.

Kolejna sesja Rady zaplanowana została na czwartek, 11 lutego o godz. 18:00.