Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy Osowa za rok 2021

Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy Osowa za 2021 rok

Zarząd Dzielnicy Osowa w roku 2021 działał w niezmienionych od początku kadencji składzie – Bartosz Stefański jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy, Stanisław Krzemiński jako Zastępca Przewodniczącego Zarządu oraz Monika Bednarska jako Członkini Zarządu Dzielnicy.

Rok 2021 był rokiem, w którym pandemia koronawirusa nadal utrudniała swobodną pracę zarówno Zarządu Dzielnicy jak i całej Rady Dzielnicy. Dzięki dobrej organizacji pracy Rady Dzielnicy i zaangażowaniu całego Zarządu Dzielnicy udało się kontynuować, rozpocząć lub zakończyć projekty związane z Osową.

Zarząd Dzielnicy przygotował i przeprowadził konsultacje budżetowe z mieszkańcami dzielnicy Osowa uwzględniając oceny realizacji zadań za 2020 rok oraz przyjmując zalecenia i projekty na 2021 rok. Budżet ulegał drobnym korektom w trakcie roku kalendarzowego – wpierw, na początku roku, zostały określone cele inwestycyjne, zaś dopiero w trakcie roku zostały zaproponowane i uchwalone projekty społeczne. Do najważniejszych zadań w roku 2021 można zaliczyć rozpoczęcie projektu doświetlenia przejść dla pieszych wzdłuż ulicy Wodnika, wykonanie licznych nasadzeń roślinności (m. in. w Parku Diany), zlecenie wykonania projektu oświetlenia parków Diany oraz Chirona, wykonanie wybrukowania wzdłuż ulicy Wodnika oraz wykonanie pierwszych wymalowań grubowarstwowych, zakup i ustawienie ławek wzdłuż ulic Koziorożca oraz Zeusa czy liczne przedsięwzięcia integracyjne dla mieszkańców realizowane przy wsparciu osowskich szkół, stowarzyszeń i fundacji.

Zarząd Dzielnicy odbywał spotkania z Zastępcą Prezydenta ds. Inwestycji oraz dyrektorem Wydziału Projektów Inwestycyjnych celem pozyskania informacji o przyszłych inwestycjach w dzielnicy. Tematy poruszane przez Zarząd dotyczyły głównie tych samych tematów co w latach ubiegłych – rozbudowy ZSO nr 2 o budynek szkoły podstawowej przy ul. Orfeusza, remontu ulicy Kielnieńskiej, możliwości budowy Centrum Społeczno-Kulturalnego w dzielnicy, remontu ulicy Sołdka oraz fragmentu ulicy Biwakowej. Pojawiły się także nowe tematy, które Zarząd poruszał, m. in. budowa ulicy Junony, sfinansowanie remontu pomostu w Parku Chirona, realizacja trawistych boisk piłkarskich przy SP nr 81 oraz przy ZSO nr 2, realizacja parków i zieleńców na trenie dzielnicy, wykup gruntu wzdłuż ulicy Wodnika czy realizacja przejazdu wzdłuż ulicy Keplera.

Zarząd Dzielnicy często spotykał się i korespondował z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni. Głównymi problemami poruszanymi przez Zarząd były: zieleń, problemy bezpieczeństwa oraz jakość dróg i chodników. Spotkania te zaowocowały m.in. wypracowaniem projektu oświetlenia wraz z wyznaczeniem punktów poboru prądu w parkach Chirona oraz Diany, omówieniem zakresu ulic skierowanych przez Miasto Gdańsk do utwardzeń w latach 2021-2022, złożeniem wniosków do programu Jaśniejszy Gdańsk celem wydajniejszego przygotowywania projektów oświetleniowych dla dzielnicy, omówieniem zakresu remontu ulic Sołdka i Biwakowej, realizacją nasadzeń w Parku Diany, pozwoleniami na realizację przedsięwzięć w osowskich parkach i na zieleńcach.

Zarząd Dzielnicy był w stałym kontakcie z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska celem monitorowania realizacji wielu projektów dotyczących dzielnicy. Poruszanymi tematami były m. in.: projekt remontu ulicy Kielnieńskiej i budowy ulicy nowej Koziorożca, projekt zieleńca Prometeusza, projekt Parku Wytchnieniowego przy ulicy Niedziałkowskiego, projekt zieleńca Parterowa, realizacja projektów z Budżetu Obywatelskiego (m. in. projekty pod nazwą „Górny Taras Gdańska”, „Park Leśny przy ul. Niedziałkowskiego”, ulica Komandorska), realizacja projektu przebudowy pętli autobusowej przy dworcu Osowa PKP, realizacja zagospodarowania osowskiego deptaka, realizacja na terenie dzielnicy programu „Jaśniejszy Gdańsk”, realizacja remontu ulicy Barniewickiej i wiele innych zadań, które miały i mają wpływ na stan i jakość życia w dzielnicy.

Zarząd Dzielnicy Osowa czynnie współpracował z kierownictwem Zespołu Urbanistycznego Zachód Biura Rozwoju Gdańska w celu pozyskania dla dzielnicy jak największej liczby dobrych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wypracowania jak najlepszych projektów i koncepcji do przyszłej realizacji w dzielnicy. Efektem tej współpracy były m. in.: liczne spotkania dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 2157 obejmującego okolice zbiornika retencyjnego Osowa-II, złożenie wniosków dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego okolice linii kolejowej nr 201 oraz ulicy Barniewickiej, przyjęcie miejscowych planów dla okolic ulicy Osowski Zakątek oraz ulicy Afrodyty. Zarząd Dzielnicy starał się także wpłynąć na możliwość zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który obejmuje tereny przyległe przyszłemu parkowi rozrywki „Majaland” celem uniemożliwienia realizacji funkcji równie uciążliwych na sąsiadujących terenach. Podczas spotkań z Biurem Rozwoju Gdańska omawiano także możliwość ulokowania przedszkola przy ul. Syriusza podczas prac nad planem miejscowym obejmującym m. in. ulicę Syriusza.

Zarząd Dzielnicy Osowa  aktywnie współpracował z Radą Miasta Gdańska i przedstawicielami władz miasta. Przewodniczący Zarządu Dzielnicy brał aktywny udział w kolegiach Przewodniczących Zarządów Dzielnic, często dopytując bezpośrednio o kwestie związane z Osową. Zarząd odbywał spotkania m. in. z panem Prezydentem Alanem Aleksandrowiczem w celu pozyskania dofinansowania remontu ulic Sołdka i Biwakowej czy finansowania remontu pomostu w Parku Chirona. Zarząd Dzielnicy uczestniczył w spotkaniach z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Kolei, panem Piotrem Malepszakiem, w celu wypracowania najlepszych rozwiązań dot. gruntów kolejowych, w tym m. in. wykup i realizacja ulicy Wodnika, wykonanie przekopu przez wał dzielący dwa fragmenty ulicy Keplera, wykonanie przystanku PKM „Gdańsk Kukawka” czy zabezpieczenie interesu mieszkańców ulicy Letniskowej poprzez utwardzenie drogi i zadbanie o realizację przejazdu w relacji ul. Biwakowa – ul. Letniskowa przez tunel mogący pomieścić jednocześnie dwa pojazdy (a nie jak dziś – jeden). Zarząd Dzielnicy skontaktował się z Prezesem Nadmorskiego Centrum Medycznego celem rozpoznania sytuacji przychodni oraz omówienia planów na przyszłość. Zarząd Dzielnicy kontaktował się także ze Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku celem uruchomienia w Osowej dodatkowego zespołu ratownictwa medycznego typu P.

Zarząd Dzielnicy brał udział w posiedzeniach Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska przedstawiając opinie i uwagi przygotowane przez Radnych Dzielnicy odnośnie opracowanych koncepcji i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zarząd Dzielnicy Osowa współpracował z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Osowej oraz gminnymi placówkami oświatowymi celem realizacji projektów na rzecz mieszkańców. Zarząd angażował się także w działalność wśród mieszkańców. Wspomagał organizację m. in. Gali Osowianina Roku, Pchlego Targu, Osowskiego Pożegnania Lata, Odpalenia Świąt wraz z panem Prezydentem Piotrem Grzelakiem.

Bartosz Stefański

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osowa