Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy Osowa za rok 2019

W kwietniu 2019 roku zaprzysiężono Radnych Dzielnicy Osowa VII kadencji. Od pierwszej sesji pracę rozpoczął nowy Zarząd Dzielnicy Osowa w składzie Bartosz Stefański – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy, Stanisław Krzemiński – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy oraz Monika Bednarska – Członkini Zarządu Dzielnicy.

Zarząd Dzielnicy Osowa zdając sobie sprawę z krótszego roku kalendarzowego dla Rady Dzielnicy Osowa ze względu na kwietniowe zaprzysiężenie, a także z potrzeby pozyskania niezbędnej wiedzy na temat inwestycji i spraw społecznych w dzielnicy Osowa rozpoczął dynamiczne działania na rzecz współpracy z jednostkami miejskimi, takimi jak Wydział Programów Rozwojowych, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Biuro Rozwoju Gdańska oraz ze służbami – Strażą Miejską i Policją. Odbyto szereg spotkań z dyrektorami, zastępcami dyrektorów oraz kierownikami i inspektorami pracującymi dla wybranych wydziałów jednostek miejskich. Najczęściej spotkania dotyczyły spraw infrastrukturalnych (ulice, chodniki, latarnie), zieleni (parki, skwery, nasadzenia, place zabaw), kultury i spraw społecznych (dom sąsiedzki, budowa nowego budynku szkoły podstawowej przy ulicy Orfeusza, święto dzielnicy, współorganizacja dzielnicowych przedsięwzięć) oraz spraw bieżących, które były odbierane od Radnych Dzielnicy Osowa oraz mieszkańców dzielnicy (m. in. sprawa warunków technicznych budynku przychodni przy ul. Biwakowej, uciążliwości transportowe z powodu budowy ulicy Koziorożca, problemy parkingowe mieszkańców, problemy związane z bezpieczeństwem w dzielnicy i inne).

Przedstawiciele Zarządu Dzielnicy Osowa spotykali się z dyrektorem Wydziału Programów Rozwojowych celem pozyskania informacji o przyszłych inwestycjach w dzielnicy oraz pozyskania środków na niezbędne inwestycje w dzielnicy. Do sukcesów należy m. in. pozyskanie na rok 2020 ponad 1,6 mln zł na remonty pozostałego odcinka ulicy Niedziałkowskiego czy wymiana płyt na ulicach Komandorskiej i Sopockiej. Poruszano także tematy remontu ulicy Kielnieńskiej, budowy boiska przy SP nr 81, budowy Domu Sąsiedzkiego przy ulicy Jednorożca czy remontu pętli autobusowej Osowa PKP.

Odbyto wiele spotkań z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni w celu pozyskania jak największej możliwej liczby utwardzeń dróg gruntowych w dzielnicy czy omówienia kwestii zieleni w dzielnicy – a dokładniej nasadzeń roślinności na terenie dzielnicy w parku przy ulicy Bliźniąt czy w parku przy ulicy Diany. Spotykano się również w celu omówienia możliwości ustawienia w dzielnicy jak największej liczby ławek czy koszy na śmieci, wprowadzenia pilotażowego systemu ulic jednokierunkowych, wykonania projektu uspokojenia ruchu na ulicy Jednorożca czy zwiększenia bezpieczeństwa na terenie dzielnicy.

Zarząd Dzielnicy Osowa czynnie współpracował z kierownictwem zespołu urbanistycznego Zachód Biura Rozwoju Gdańska w celu pozyskania dla dzielnicy jak największej liczby dobrze zaprojektowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Efektem tej współpracy były także m. in. warsztaty dla mieszkańców rejonu ulic Osowski Zakątek i Zielony Zakątek czy spotkania odnośnie przeznaczenia działki miejskiej przy ulicy Jednorożca.

Zarząd Dzielnicy Osowa współpracował z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Osowej oraz gminnymi placówkami oświatowymi celem realizacji projektów na rzecz mieszkańców.

Zarząd Dzielnicy Osowa za swoje sukcesy uważa wypracowanie większej partycypacji społecznej i lepszej komunikacji z mieszkańcami, a także rozpoczęcie budowy tożsamości osowian. Osowa, jako jedna z pierwszych dzielnic w Gdańsku, przyjęła regulamin składania wniosków budżetowych i promocji projektów po dofinansowaniu, a także przedstawiła w pełni klarowny, jasny oraz rzetelny proces procedowania budżetu dzielnicy Osowa. Zarząd Dzielnicy Osowa przedstawił propozycję ustawienia gablot informacyjnych Rady Dzielnicy Osowa, aby komunikacja z mieszkańcami dzielnicy była możliwa w jak największym stopniu. Zarząd Dzielnicy Osowa był także inicjatorem ogłoszenia konkursu na logotyp dzielnicy, który stał się dzielnicowym znakiem rozpoznawczym używanym przez Radę Dzielnicy Osowa w komunikacji z jednostkami miejskimi i mieszkańcami od listopada 2019 roku. Do sukcesów można zaliczyć także aktywne działanie przedstawicieli Zarządu Dzielnicy, którzy zainicjowali w Gdańsku rozmowy w sprawie uruchomienia programu budowy systemu monitoringu miejskiego w dzielnicach celem zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, a także wykrywalności sprawców aktów wandalizmów. Dzięki pracy Zarządu Dzielnicy linia autobusowa nr 169 została wydłużona do Portu Lotniczego, a ilość autobusów na trasie Oliwa-Osowa zwiększona, dzięki czemu opóźnienia autobusów są mniejsze niż przed wprowadzonymi zmianami w grudniu 2019 roku.

Bartosz Stefański

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osowa