Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Sprawozdanie z XIV sesji RDO

Głównym punktem obrad podczas XIV sesji Rady Dzielnicy Osowa było uchwalenie budżetu dzielnicy. Przypomnę, że w tym roku obejmuje on kwotę 88 116 zł. Suma ta stanowi iloczyn liczby mieszkańców oraz kwoty 6 zł, którą udało się „osiągnąć” dzięki wysokiej frekwencji podczas ostatnich wyborów do Rady.

Podczas dwutygodniowych konsultacji z mieszkańcami wpłynęło zaledwie kilka uwag do projektu rozdysponowania środków opublikowanego na stronie Rady Dzielnicy. Większość z nich dotyczyła kwestii sfinansowania pomników znanych osowian – Jacka Kaczmarskiego oraz prof. Brunona Synaka – które mają stanąć w parku przy ul. Diany i Heleny.

Od tego tematu rozpoczęły się również obrady. Zaproszenie na posiedzenie Rady przyjął osowski rzeźbiarz i autor projektów monumentów – Stanisław Szwechowicz, który przybliżył obecnym swoją wizję artystyczną. Część radnych postulowała by rozważyć alternatywne rozwiązania. Padły propozycje, by upamiętnić Jacka Kaczmarskiego w formie „grającej” ławeczki, fontanny czy muszli koncertowej, a prof. Brunona Synaka tablicą zamontowaną na budynku dworca PKP, który wkrótce może zacząć pełnić mi.n. funkcję osowskiej biblioteki. Wątpliwości niektórych radnych budził również koszt wykonania zaproponowanych pomników. W konsekwencji ustalono, że do 25 marca zainteresowani radni mają przedstawić Zarządowi Dzielnicy alternatywne propozycje upamiętnienia dwóch zasłużonych osowian. Wszystkie konkretne pomysły zostaną przekazane do Urzędu Miejskiego. Decyzja co do ostatecznej formy zostanie jednak podjęta przez miejską komisję opiniującą wnioski dotyczące lokalizacji i wznoszenia pomników oraz niektórych tablic pamiątkowych. Może się zatem okazać, że żadne z proponowanych rozwiązań nie zostanie zrealizowane. Warto jednak zaznaczyć, że dzięki inicjatywie Zarządu Dzielnicy dotyczącej upamiętnienia Jacka Kaczmarskiego oraz prof. Brunona Synaka udało się zainteresować władze miasta problemem zagospodarowania parku przy ul. Diany i Heleny. Dzięki temu na ten cel w latach 2016-2017 przeznaczonych zostanie ok. 1,2 mln zł.

Wracając do tematu budżetu – kwestia sfinansowania budowy pomników z budżetu dzielnicy została odsunięta na później. Planowaną kwotę 38 000 zł przesunięto do rezerwy. Może się okazać, że zostanie ona przeznaczona na wykonanie projektu budowlanego ronda na skrzyżowaniu ul. Wodnika i Jednorożca, którego koszt szacuje się na 35 tys. zł. Środki na wzniesienie pomników będą natomiast pozyskiwane przez Zarząd Dzielnicy ze źródeł sponsorskich. Ostateczne przeznaczenie tych środków powinno się rozstrzygnąć najpóźniej w drugiej połowie roku.

Na cele infrastrukturalne wydatkowana zostanie ponadto kwota 9600 zł. Dzięki niej Rada zamierza sfinansować wykonanie projektu zagospodarowania kolejnego terenu zielonego. Przyszły zieleniec będzie znajdował się przy ul. Orfeusza na działce za ZSO nr 2, na której powstanie także publiczna szkoła podstawowa oraz posterunki Policji i Straży Pożarnej.

Kwota 3000 zł trafi natomiast do Przedszkola nr 87 jako pomoc finansowa w zakupie urządzeń zabawowych do ogródka, w którym czas spędzają najmłodsi. 500 zł na zakup sprzętu sportowego otrzyma z kolei ZSO nr 2.

Duża część środków przeznaczona zostanie natomiast na wsparcie działań kulturalnych, integracyjnych i sportowych adresowanych do mieszkańców dzielnicy oraz uczniów osowskich placówek oświatowych.

Radni zadecydowali o dofinansowaniu następujących grup i przedsięwzięć:
– 7016 zł na dofinansowanie sekcji unihokeja działającej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2,
– 4000 zł na dofinansowanie organizacji teatru międzypokoleniowego działającego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2,
– 2000 zł na dofinansowanie organizacji przedstawień Teatru Miniatura dla wychowanków Przedszkola nr 87,
– 500 zł na dofinansowanie organizacji Festynu Rodzinnego w Szkole Podstawowej nr 81,
– 500 zł na dofinansowanie organizacji wojewódzkiego konkursu kolęd i pastorałek dla dzieci z klas integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 81
– 2000 zł na zakup strojów dla szkolnego Zespołu Taneczno-Wokalnego ze Szkoły Podstawowej nr 81,
– 1000 zł na dofinansowanie organizacji osowskiego spotkania opłatkowego,
– 10000 zł na dofinansowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców (w tym dla seniorów),
– 4000 zł na organizację przez Radę Dzielnicy koncertów muzycznych.

Podkreślić trzeba, że większość spośród powyższych przedsięwzięć organizowanych jest we współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 2 oraz Szkołą Podstawową nr 81, które nie tylko udostępniają przestrzeń na organizację wydarzeń artystycznych i integracyjnych dla mieszkańców, ale również pomagają w przeprowadzeniu rozliczeń finansowych z Urzędem Miasta. Środki te w znacznej części nie są więc przeznaczane na bezpośrednie potrzeby szkół i uczniów, lecz służą zaspokajaniu naszych wspólnych potrzeb kulturalnych i integracyjnych. W związku z powyższym ogromne podziękowania za to wsparcie należą się dyrektorkom obu szkół – pani Marzenie Majerowskiej i pani Marioli Cyranek.

W rezerwie budżetowej pozostaje dodatkowe 6000 zł, z których najprawdopodobniej sfinansowany zostanie kurs samoobrony dla uczennic ZSO nr 2 i mieszkanek dzielnicy (1000 zł) oraz – jeszcze niesprecyzowane – wydarzenia kulturalne i integracyjne w dalszej części roku. W sumie do wydatkowania pozostaje więc kwota 44 000 zł.

Kolejnym punktem sesji była dyskusja nad projektem uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barniewice rejon ulicy Ateny w mieście Gdańsku zakładający budowę domu opieki nad osobami starszymi. Rada Dzielnicy pozytywnie zaopiniowała dokument. Wniesiono jedynie uwagę zgodną z oczekiwaniami mieszkańców ulicy Ateny, by w planie miejscowym wyraźnie zaznaczyć, że działka, na której powstaje ten obiekt mogła zostać przeznaczona jedynie na cele opieki nad osobami starszymi, a nie na inne cele mieszkaniowe czy usługowe.

Na koniec przeprowadzono trzy krótkie dyskusje poświęcone priorytetowym działaniom planowanym przez Zarząd Dzielnicy do końca bieżącej kadencji, programowi budowy ulic w Gdańsku przesłanemu Radzie przez Zarząd Dróg i Zieleni, a także wstępnym przymiarkom do Budżetu Obywatelskiego 2017.

Kolejna sesja zaplanowana została na czwartek, 7 kwietnia o godz. 18:00.