Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy Osowa za rok 2020

Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy Osowa za 2020 rok

Zarząd Dzielnicy Osowa w 2020 roku działał w tym samym od początku obecnej kadencji Rady Dzielnicy Osowa składzie – Bartosz Stefański jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy, Stanisław Krzemiński jako Zastępca Przewodniczącego Zarządu oraz Monika Bednarska jako Członkini Zarządu Dzielnicy.

2020 rok był nietypowy i trudny z powodu pandemii koronawirusa oraz intensywny ze względu na ogrom prac jakie trzeba było wykonać w celu realizacji powierzonych Zarządowi zadań i uchwał Rady Dzielnicy Osowa. W trudnych warunkach epidemiologicznych, pomimo wielu utrudnień, Zarząd rozpoczął lub kontynuował prace nad wieloma ważnymi tematami dla dzielnicy.

Zarząd Dzielnicy przygotował i przeprowadził konsultacje budżetowe z mieszkańcami dzielnicy Osowa  uwzględniając oceny realizacji zadań za 2019 rok oraz przyjmując zalecenia i projekty na 2020 rok. Budżet za 2020 rok, dzięki stałej kontroli, został wykonany praktycznie bez zmian i utrudnień, co przekłada się na realizację projektów w dzielnicy. Do najważniejszych z nich zaliczono wsparcie gdańskich szpitali w zakupie sprzętu medycznego, remont odcinka  ulicy Niedziałkowskiego, wykonanie wymalowania oznakowania poziomego grubowarstwową farbą wzdłuż osowskich ulic, nasadzenie zieleni w Parku Diany, zakup i montaż oświetlenia zimowego w Parku Chirona oraz realizacje wielu przedsięwzięć sportowych na świeżym powietrzu. Zarząd Dzielnicy w 2020 roku rozpoczął konsultacje budżetowe dotyczące przeznaczenia środków w  2021 roku.

Zarząd Dzielnicy odbywał spotkania z dyrektorem Wydziału Projektów Inwestycyjnych celem pozyskania informacji o przyszłych inwestycjach w dzielnicy. Dzięki tym spotkaniom Zarząd dowiadywał się i przekazywał dalej Radnym Dzielnicy informacje m.in. o tym kiedy i w jakiej technologii będzie prowadzona rozbudowa ZSO nr 2, na jakim etapie przygotowania jest  remont ulicy Kielnieńskiej, jaki jest postęp realizacji przebudowy pętli autobusowej przy osowskim dworcu, jakie są możliwości realizacji Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ulicy Jednorożca w najbliższych latach, a także jakie jest zaawansowanie przygotowania remontu ulicy Sołdka w 2021 roku.

Zarząd Dzielnicy często spotykał się i korespondował z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni. Głównymi problemami poruszanymi przez Zarząd były: zieleń, problemy bezpieczeństwa oraz jakość dróg i chodników. Spotkania te zaowocowały m.in. wypracowaniem projektu organizacji ruchu wzdłuż ulicy Jednorożca, wnioskami dotyczącymi projektu ulicy Kielnieńskiej, realizacją nasadzeń zastępczych w Parku Diany, pozwoleniami na realizację przedsięwzięć w osowskich parkach i na zieleńcach.

Zarząd Dzielnicy był w stałym kontakcie z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska celem monitorowania realizacji wielu projektów dotyczących dzielnicy. Poruszanymi tematami były m. in.: projekt remontu ulicy Kielnieńskiej i budowy ulicy nowej Koziorożca, projekt zieleńca Prometeusza, projekt Parku Wytchnieniowego przy ulicy Niedziałkowskiego, projekt zieleńca Parterowa, realizacja projektów z Budżetu Obywatelskiego („Osowskie chodniki”, huśtawka w Parku Chirona, ścieżka zdrowia oraz wybieg dla psów w Parku Diany), realizacja projektu przebudowy pętli autobusowej przy dworcu Osowa PKP, przebudowa ulicy Flory, realizacja zagospodarowania osowskiego deptaka, realizacja na terenie dzielnicy programu „Jaśniejszy Gdańsk”, realizacja remontu ulicy Barniewickiej i wiele innych zadań, które miały i mają wpływ na stan i jakość życia w dzielnicy.

Zarząd Dzielnicy Osowa czynnie współpracował z kierownictwem Zespołu Urbanistycznego Zachód Biura Rozwoju Gdańska w celu pozyskania dla dzielnicy jak największej liczby dobrych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wypracowania jak najlepszych projektów i koncepcji do przyszłej realizacji w dzielnicy. Efektem tej współpracy były m. in.: warsztaty oraz spotkania dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolic zbiornika retencyjnego Osowa II, spotkania i warsztaty dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolic ulicy Jednorożca, warsztaty dla mieszkańców rejonu ulic Osowski Zakątek i Zielony Zakątek, spotkanie z mieszkańcami okolic ulicy Afrodyty, opinie i zalecenia dotyczące procedowanych planów (m. in. dotyczące rejonów ulicy Jednorożca, Syriusza), a także sugestie odnośnie kolejnych planów do uchwalenia w dzielnicy (m. in. Kukawka, okolice ul. Nike, „Nowa Kielnieńska”).

Zarząd Dzielnicy Osowa spotykał się z wieloma innymi jednostkami miejskimi i wydziałami Urzędu Miasta Gdańska celem realizacji wybranych projektów i pozyskania wiedzy na temat sytuacji w dzielnicy. Przedstawiciel Wydziału Bezpieczeństwa odwiedził dzielnicę i ocenił możliwość realizacji systemu monitoringu w dzielnicy w wybranych lokalizacjach wskazanych przez komisję tematyczną Rady Dzielnicy Osowa. Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna przekazała Zarządowi informacje na temat zasięgu kanalizacji w dzielnicy oraz odnośnie przyszłych planów działania w dzielnicy. Gdańskie Wody przekazały Zarządowi Dzielnicy informacje odnośnie systemu odwodnienia w dzielnicy oraz przyszłych planów działania w dzielnicy. Gdańskie Wody były także uczestnikiem rozmów w trakcie prac nad projektem planu miejscowego rejonu zbiornika retencyjnego Osowa II, przekazując informacje o możliwym zagospodarowaniu tzw. „suchego” zbiornika. Zarząd Dzielnicy spotykał się i korespondował z Gdańskimi Nieruchomościami w celu pozyskania informacji o stanie prawnym budynku przychodni przy ulicy Biwakowej oraz ewentualnej możliwości wyremontowania budynku. Dzięki tym zabiegom odbyło się spotkanie z dyrektorem Nadmorskiego Centrum Medycznego, który przekazał informacje odnośnie możliwości remontu budynku przychodni i dalszych perspektyw funkcjonowania placówki. Zarząd Dzielnicy spotkał się z przedstawicielem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w celu omówienia problemu braku kładki nad Obwodnicą Zachodnią Trójmiasta (S6), omówienia problemu ruchu na węźle Owczarnia oraz omówienia kwestii rozbudowy Obwodnicy Zachodniej Trójmiasta do trzech pasów ruchu i budowy ulicy Meteorytowej. Zarząd Dzielnicy Osowa skontaktował się z Wydziałem Skarbu oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w celu porozumienia się obu jednostek i finalnego przejęcia jednej z działek w Owczarni na rzecz miasta, aby móc zrealizować na niej utwardzenie i pętlę autobusową. Zarząd Dzielnicy odbywał także spotkania ze Strażą Miejską oraz przedstawicielami policji w celu pozyskania informacji o stanie przestępczości i chuligaństwa w dzielnicy, a także w celu wypracowania planu współpracy i działania w następnych latach, a w szczególności w wakacje.

Zarząd Dzielnicy Osowa zaangażował się we współpracę z Zarządami Dzielnic Matarnia, Kokoszki i Jasień w celu utworzenia ponaddzielnicowego porozumienia i wystartowania ze wspólnymi projektami do Budżetu Obywatelskiego. Osiągnięto cele, ponieważ zgłoszone projekty zostaną zrealizowane w najbliższych dwóch latach. Współpraca ta będzie kontynuowana w następnych latach.

Zarząd Dzielnicy Osowa  aktywnie współpracował z Radą Miasta Gdańska i przedstawicielami władz miasta. Przewodniczący Zarządu Dzielnicy brał aktywny udział w czatach prowadzonych przez panią Prezydent Aleksandrę Dulkiewicz, zadając wiele pytań dotyczących dzielnicy. Zarząd odbywał spotkania m. in. z panem Prezydentem Piotrem Borawskim w celu polepszenia oferty komunikacji zbiorowej dla mieszkańców dzielnicy, co poskutkowało chwilowym wydłużeniem linii autobusowej nr 169 do Portu Lotniczego. Dzięki udziałowi w posiedzeniu Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Gdańska, w dzielnicy nadano nazwę ulicy dla upamiętnienia Władysława Raatza – pierwszego dyrektora szkoły podstawowej w Osowej. Zarząd Dzielnicy brał czynny udział w posiedzeniach Komisji Doraźnej Rady Miasta Gdańska ds. Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Gdańska, aby zabezpieczyć interesy dzielnicy m. in. poprzez zachowanie jak najkorzystniejszego przelicznika budżetowego dla dzielnicy, zachowania granic terytorialnych, a także praw i możliwości wynikających z  funkcjonowania jako jednostka pomocnicza Miasta Gdańska. Zarząd Dzielnicy brał udział w posiedzeniach Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska przedstawiając opinie i uwagi przygotowane przez Radnych Dzielnicy odnośnie opracowanych koncepcji i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zarząd Dzielnicy Osowa współpracował z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Osowej oraz gminnymi placówkami oświatowymi celem realizacji projektów na rzecz mieszkańców. Zarząd angażował się także w działalność wśród mieszkańców. Wspomagał organizację m. in. Gali Osowianina Roku, Pchlego Targu, Osowskiego Pożegnania Lata, Sportowej Niedzieli, Odpalenia Świąt, czy odwołanego Świątecznego Jarmarku Dzielnicowego.

2020 rok był niezwykle trudnym i intensywnym czasem. Pomimo wielu trudności  można zaliczyć go do tych pracowitych i udanych.

Bartosz Stefański,

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osowa