Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

KOMPETENCJE RADY DZIELNICY

Zgodnie z § 15 Statutu Dzielnicy Osowa do właściwości tj. kompetencji Rady Dzielnicy należy:

1) wybór i odwołanie Zarządu,
2) stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3) uchwalanie regulaminu Rady,
4) opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Gdańska dotyczących Dzielnicy w zakresie w jakim nie jest to sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,,
5) występowanie do organów miasta z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji funkcji Miasta na terenie Dzielnicy,
6) podejmowanie oświadczeń w sprawach mających istotne znaczenie dla Dzielnicy,
7) podejmowanie uchwał w sprawie zgłoszenia propozycji do planów inwestycyjnych i finansowych w zakresie określonym w uchwałach Rady Miasta Gdańska,
8) konsultowanie projektu budżetu z mieszkańcami Dzielnicy,
9) podejmowanie uchwał w sprawie określenia priorytetowych zadań dla Dzielnicy z wnioskiem o ujęcie w projekcie budżetu Miasta na następny rok budżetowy,
10) zgłaszanie wniosków do sporządzanych Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym teren Dzielnicy,
11) UCHYLONY
12) UCHYLONY
13) wnioskowanie o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działania Dzielnicy,
14) podejmowanie uchwał w sprawach związanych z zagospodarowaniem i porządkowaniem terenów Dzielnicy,
15) podejmowanie uchwał w sprawie inicjatyw lokalnych i innych przedsięwzięć lokalnych,
16) opiniowanie projektów przebiegu linii komunikacyjnych, lokalizacji przystanków i rozkładów jazdy transportu zbiorowego,
17) opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Gdańska w sprawach zmian nazw ulic i placów na terenie Dzielnicy,
18) opiniowanie działalności miejskich placówek służby zdrowia, sportowych, oświaty, kultury i socjalnych na terenie Dzielnicy,
19) opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad przeznaczania wolnych lokali użytkowych będących własnością Miasta na terenie Dzielnicy,
20) występowanie z wnioskami o przekazanie składników mienia komunalnego do zarządzania i korzystania,
21) podejmowanie uchwał w sprawie wykorzystania środków finansowych przekazanych na działalność statutową Dzielnicy,
22) występowanie do podmiotów właściwych do wszczęcia procedury nadania nazwy z inicjatywą nadania nazw obiektom miejskim na terenie Dzielnicy.