Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

IV Osowskie Pożegnanie Lata

To wydarzenie się zakończyło

Regulamin wydarzenia „IV Osowskie Pożegnanie Lata / 25-lecie Rady Dzielnicy Osowa”

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin obowiązuje w dniu 03.09.2022 r. podczas wydarzenia dzielnicowego pod nazwą „IV Osowskie Pożegnanie Lata / 25-lecie Rady Dzielnicy Osowa”, zwanego dalej wydarzeniem; organizowanym przez Radę Dzielnicy Osowa z siedzibą w Gdańsku; ul. Balcerskiego 35, zwaną dalej organizatorem.
 2. Uczestnictwo w wydarzeniu oznacza akceptację zapisów niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do ich przestrzegania.
 3. Treść regulaminu jest dostępna:
  a. podczas wydarzenia u przedstawicieli organizatora;
  b. na wydarzeniu utworzonym przez organizatora na portalu społecznościowym Facebook. Adres strony organizatora na portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/rada.osowa

II. Postanowienia szczegółowe

 1. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do zapoznania się z treścią i przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu oraz przepisów polskiego prawa.
 2. Wydarzenie jest ogólnodostępne, wstęp jest bezpłatny.
  3.Uczestniczy wydarzenia biorą w nim udział dobrowolnie i zobowiązują się do przestrzegania ogólnoprzyjętych norm bezpieczeństwa oraz zdrowego rozsądku.
 3. Udział dzieci w wydarzeniu możliwy jest tylko za zgodą i pod opieką rodziców/opiekunów prawnych.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności ze wszelkie straty materialne, niematerialne oraz krzywdy poniesione przez uczestników, które wydarzyły się na terenie wydarzenia oraz podczas korzystania z atrakcji podczas wydarzenia
 5. Partnerzy wydarzenia podczas jego trwania świadczą usługi bezpłatnie, zachowując prawo do reklamy swojej działalności w obrębie stoiska.
 6. Partnerzy wydarzenia zobowiązani są do współpracy z organizatorem i stosowania się do jego zaleceń organizacyjnych.
 7. Partnerzy wydarzenia przygotowują swoje stanowisko w miejscu wyznaczonym przez organizatora.
 8. Partnerzy zobowiązani są do samodzielnego zadbania o:
 • właściwe przygotowanie swojego stanowiska;
 • wyposażenie stoiska w płyny dezynfekujące lub inne środki czystości;
 • wyposażenie osób świadczących usługi w ich imieniu w środki ochrony osobistej;
 • utrzymanie porządku podczas wydarzenia;
 • pozostawienie po zakończeniu wydarzenia wyznaczonego miejsca i jego najbliższego otoczenia w stanie sprzed imprezy.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia udziału w wydarzeniu lub nakazu opuszczenia terenu wydarzenia podmiotowi, który nie zastosuje się do treści niniejszego regulaminu.

10. Wydarzenie będzie dokumentowane w formie fotograficznej.

11. Relacje w postaci fotoreportażu i opisu wydarzeń zostaną opublikowane na profilu facebook`owym organizatora, w lokalnych portalach informacyjnych oraz zostaną udostępnione partnerom organizatora.

12.Udział oznacza akceptację Regulaminu, oraz wyrażenie zgody na umieszczenie zdjęć z wizerunkiem uczestnika na stronach organizatora oraz w notatkach prasowych.

III. Postanowienia końcowe
Organizator ma prawo do dokonywania zmian w Regulaminie bez podawania przyczyny. W kwestiach nienazwanych w Regulaminie decyduje Organizator. Ostateczna i wiążąca interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
Wszystkie kwestie, które nie zostały opisane w niniejszym regulaminie, są rozstrzygane przez organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Regulamin Pchlego Targu w Osowej w ramach wydarzenia „IV Osowskie Pożegnanie Lata / 25-lecie Rady Dzielnicy Osowa”

 1. Organizatorem Pchlego Targu w Dzielnicy Osowa są Radni Dzielnicy Osowa
 2. Celem Pchlego Targu jest umożliwienie sprzedaży lub wymiany przez osoby prywatne rzeczy używanych lub niepotrzebnych. Sprzedawane przedmioty nie są opodatkowane, jeśli posiadamy je pół roku i zysk z ich sprzedaży nie przekroczy 1 tys. zł. Wykluczone ze sprzedaży są przedmioty niebezpieczne, niedopuszczone do sprzedaży, wymagające koncesji lub których posiadanie jest niezgodne z prawem. Pchli Targ ma charakter prywatny – sprzedawane są własne, używane rzeczy.
 3. Uczestnik we własnym zakresie przygotowuje miejsce ekspozycji sprzedawanych przedmiotów, np.: koc, stolik, krzesło, wieszak, zadaszenie, parasol, itp.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą posiadać własne stoisko jedynie pod nadzorem osoby dorosłej. Odpowiedzialność za niepełnoletnich ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.
 5. Katalog przykładowych przedmiotów, które mogą być wystawione podczas imprezy zawiera: ubrania, książki, płyty, gry, zabawki, filmy, antyki, galanteria domowa, wyroby dekoracyjne, biżuteria, aparaty fotograficzne i ich części, instrumenty muzyczne i ich części, rekwizyty wojskowe, drobne rękodzieło, przedmioty kolekcjonerskie.
 6. Na inne przedmioty, nie wykazane w pkt. 5 (zwłaszcza przedmioty nowe – w fabrycznych opakowaniach lub w ilościach wskazujących na nie-detaliczny charakter stoiska) wymagana jest zgoda Organizatora.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia ze stoiska artykułu, który według Organizatora jest niezgodny z charakterem Pchlego Targu.
 8. Osoby obecne na terenie Pchlego Targu zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych Organizatora i Służb Porządkowych.
 9. Parkowanie pojazdów (z wyjątkiem pojazdów wskazanych przez Organizatora) na terenie Pchlego Targu jest zabronione. Po zakończeniu działalności stoiska Uczestnik zobowiązany jest do uprzątnięcia zajmowanego miejsca handlowego i posprzątania odpadów w jego obrębie.
 10. Organizator nie odpowiada za zawarte transakcje. Wszelkie zobowiązania za transakcje zawierane na kwotę wyższą niż zwolnienia od podatku, ponoszą strony umowy cywilnoprawnej, jaką jest kupno i sprzedaż.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wystawianych przedmiotów: przed, po i w trakcie trwania Pchlego Targu.
 12. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi.
 13. Organizator dokłada wszelkich starań, aby organizować wydarzenie w sposób przyjazny dla uczestników i odwiedzających, nie jest jednak zobowiązany do uwzględniania wskazań czy szczególnych oczekiwań, jeżeli mogłyby one wpływać negatywnie na porządek, bezpieczeństwo czy dobrą organizację.
 14. Udział oznacza akceptację Regulaminu, oraz wyrażenie zgody na umieszczenie zdjęć z wizerunkiem uczestnika na stronach organizatora oraz w notatkach prasowych. Zdjęcia nie są zbliżeniowe – mają na celu oddanie charakteru imprezy.
 15. Organizator ma prawo do dokonywania zmian w Regulaminie bez podawania przyczyny. W kwestiach nienazwanych w Regulaminie decyduje Organizator. Ostateczna i wiążąca interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.